Tietosuojaseloste

Tämä on Metsä-Tappura Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 23.03.2023.

1. Rekisterinpitäjä

Metsä-Tappura Oy (Y-tunnus: 1064889-8)
Nurkkilantie 76
37500 Lempäälä

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Juuli Tappura
juulitappura(at)gmail.com

3. Rekisterin nimi

1. Metsä-Tappura Oy:n asiakasrekisteri
2. Metsä-Tappura Oy:n verkkopalvelun käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

1. asiakassuhde tai asiakkaan antama toimeksianto
2. henkilön verkkopalvelun evästeasetukset hyväksymällä annettu suostumus

Metsä-Tappura Oy käyttää henkilötietoja asiakkuuden hoitoon, asiakaspalveluun ja maksuvalvontaan, asiakasviestintään ja -markkinointiin sekä verkkopalvelun ja liiketoiminnan kehittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Asikasrekisterin tietosisältö muodostuu asiakkaan itse toimittamista henkilötiedoista, kuten:

  • asiakkaan nimi
  • asiakkaan postiosoite
  • asiakkaan puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • asiakkaan laskutustiedot
  • asiakkaan tilaustiedot

Verkkopalvelun käyttäjärekisterin tietosisältö muodostuu verkkopalvelun evästeiden käyttäjästä keräämästä datasta. Mikäli verkkopalvelun käyttäjä ei ole sallinut evästeiden käyttöä verkkopalvelussa, henkilötietoja ei tallenneta.

Verkkopalvelun käyttäjärekisterin tietosisältö on anonyymiä, eikä siitä voida tunnistaa tai henkilöidä käyttäjiä. Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat esimerkiksi:

  • verkkopalveluvierailun ajankohta
  • mistä käyttäjä on verkkopalveluun saapunut
  • käyttäjän maantieteellinen sijainti (kaupungin tarkkuudella), ikä ja sukupuoli
  • käyttäjän toiminta verkkopalvelussa (mm. istunnon kesto, kulku verkkopalvelussa)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisteriin tallennettavat tiedot kerätään asiakkaalta itseltään asiakasasioinnin yhteydessä esimerkiksi puhelimitse, sähköpostitse tai tapaamisten yhteydessä.

Verkkopalvelun käyttäjärekisteriin tallennettavat tiedot saadaan automaattisesti evästeiden kautta verkkopalvelun käyttäjältä itseltään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa, esimerkiksi markkinointitarkoituksiin.

Verkkopalvelun käyttäjärekisterin tietoja jaamme analytiikkakumppanillemme (Google). Kumppanimme voi yhdistää näitä tietoja muihin tietoihin, joita olet antanut heille antanut tai joita on kerätty, kun olet käyttänyt heidän palvelujaan.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman asiakkaan lupaa. Ohjelmien käyttöön tarvittavat palvelimet sijaitsevat EU tai ETA-alueella tai tietosuojalain tarkoittamissa EU:n ja ETA:n ulkopuolisissa maissa, joissa EU-komissio todennut tietosuojan tason riittävyyden.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina Internet-palvelimilla. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että palvelimelle tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus ja jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Henkilötietoja käsittelevällä henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus. Palvelimelle sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).